Kategórie

Výrobcovia

Unimarco

Obchodné podmienky

Prevádzkovateľ internetového obchodu polnostroje.sk:

Marián Žabka 
Web: www.polnostroje.sk

Huta 127, Ľubietová

E-mail: polnostroje@polnostroje.sk

97655 Banská BystricaE-mail: agrocentrum1@gmail.com

IČO: 31008933

DIČ: 1020547429

IČ DPH: SK1020547429

Platca DPH. Všetky ceny sú uvádzané v Euro a Českých korunách bez DPH a sú konečné ak nie je uvedené inak.

 

Obchodné podmienky 

 

1. Objednávka – uzatvorenie kúpnej zmluvy 
Kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu, vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Jednotlivé kúpne zmluvy sa uzatvárajú na základe elektronických objednávok prostredníctvom elektronického obchodu www.polnostroje.sk. Za záväzné potvrdenie objednávky sa považuje prijatie objednávky od kupujúceho. Pri objednávke predávajúci potvrdí kupujúcemu prijatie objednávky zaslaním potvrdzujúceho e-mailu, ktorý kupujúci uvedie v objednávke. Predávajúci potvrdí kupujúcemu stav objednávky a predpokladaný termín doručenia. Objednávka musí obsahovať tieto základné náležitosti:

Meno
Priezvisko
E-mail
Telefón
Ulica
Číslo domu
Mesto
Psč

Overenie objednávky 
Na základe objednávky kupujúceho prevedie predávajúci overenie objednávky, v ktorom potvrdzuje kupujúcemu druh, množstvo produktov a predpokladanú cenu, ktoré sa zaväzuje kupujúcemu dodať. Objednávka je po overení považovaná medzi stranami za záväznú.

2. Platobné podmienky

Odberateľ je povinný zaplatiť dodávateľovi kúpnu cenu riadne a včas. Ak nie je ustanovené inak, odberateľ zaplatí kúpnu cenu v hotovosti, pri dodaní tovaru. Dodávateľ vystaví kupujúcemu faktúru, alebo daňový doklad ktorý zašle spolu s tovarom. Tovar zostavá vlastníctvom dodávateľa do doby úplného uhradenia dodávaného tovaru.

3. Dodanie tovaru 

Tovar je kupujúcemu doručený v priebehu 2 až 14 pracovných dní, v prípade, že je tovar skladom tak je to väčšinou do 48 hodín, v prípade požiadavky do 24 hodín, prosíme zaslať e-mail s dopytom, na konkrétny tovar.  V každom potvrdení záväznej objednávky sa predávajúci zaväzuje, že kupujúcemu oznámi dátum doručenia zásielky e-mailom. Tovar bude objednávateľovi doručený cez našich zmluvných partnerov alebo našou prepravou na dobierku, pri požiadavke je možné tovar si vyzdvihnúť aj osobne. Ak máte záujem platiť faktúrou, nie je problém vystaviť faktúru dopredu a po jej zaplatení Vám ihneď zašleme tovar. Pre stálych zákazníkov ponúkame platbu na faktúru po minimálne dvoch odberoch tovaru. 
 

4. Dopravné 

Cena 

Cena prepravného závisí od rozmerov a hmotnosti tovaru, preto bude pri každej objednávke prepočítaná zvlášť cez našich zmluvných partnerov. Pri objednávke do zahraničia je suma za objednávku účtovaná v eurách a prepočítaná na príslušnú menu podľa aktuálneho denného kurzu.

5. Storno poplatky 

Predávajúci s kupujúcim sa dohodli na následovných storno poplatkov súvisiacich s vrátením tovaru predávajúcemu s dôvodu na strane kupujúceho. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu storno poplatok vo výške 33,32 EUR/1000,-Sk v prípade vyexpedovania tovaru kupujúcemu, kedy kupujúci tovar neprevezme od dopravcu podľa podmienok uvedených v spôsobe dodania, pokiaľ sa obe zmluvné strany nedohodnú inak. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu storno poplatok vo výške 25% kúpnej ceny objednaného tovaru v prípade vyexpedovania tovaru kupujúcemu, kedy tovar kupujúci prevezme a odstúpi od kúpnej zmluvy z dôvodu uplatnenia nároku na odstúpenie od zmluvy v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou podľa ustanovenia § 52 občianskeho zákonníka uzatvorenou pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku, v prípade že sa jedná o spotrebiteľskú zmluvu a sú splnené podmienky pre odstúpenie od zmluvy a tovar nemožno predať ako nový, pokiaľ sa obe strany nedohodnú inak. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, predávajúceho a kupujúceho a musí byť v lehote 14 dní doručené spolu s tovarom do sídla predávajúceho na náklady kupujúceho. Predávajúci uhradí kupujúcemu celú čiastku zníženú o storno poplatok do 14 dní od doručenia tovaru na adresu predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo na storno objednávky, ak sa tovar už nevyrába, nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V takomto prípade o tom bude objednávajúci vyrozumení.
 

6. Zodpovednosť za vady a reklamácie 

Na všetok predávaný tovar, pokiaľ nie je určené pri tovare inak, je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 2 roky. 
Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. 
Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že vada bola spôsobená mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním alebo skladovaním výrobku v nevhodných podmienkach. Kratšiu životnosť nie je možné považovať za vadu. Za výrobné vady zodpovedá výrobca. Vady ktoré nemohli byť zistené pri preberaní tovaru a na ktoré sa vzťahuje záručná doba je odberateľ povinný reklamovať u predávajúceho písomnou reklamáciou. Za vady vzniknuté nesprávnym používaním tovaru predávajúci nezodpovedá. V prípade, že odberateľ prevezme tovar, ktorý nebol predmetom kúpnej zmluvy má odberateľ právo na bezplatnú výmenu tovaru v zhode s kúpnou zmluvou. Zodpovednosť za škodu prechádza na kupujúceho v momente prevzatia tovaru od dopravcu. Z tohto dôvodu je odberateľ povinný skontrolovať si tovar pri preberaní od dopravcu. Pokiaľ odberateľ zistí poškodenie je v jeho záujme zaznamenať poškodenie v prítomnosti prepravcu. Za škody spôsobené pri preprave nesie prepravca. Podpísaním prevzatia tovaru odberateľ potvrdzuje prevzatie tovaru v nepoškodenom stave. 
Záručná doba všetkým osobám, používajúcim výrobok pre účel podnikania alebo obchodu s daným výrobkom, nieje stanovená Občianskym zákonníkom a stanovuje ju konkrétny dovozca či výrobca. Záručná doba uvedená na našich stránkach je určená výhradne pre spotrebiteľov, nie pre podnikateľov, ktorí tovar kupujú v rámci svojej podnikateľskej činnosti. (nákup na IČ).
 
 


7. Ochrana osobných údajov 

Ak je kupujúci fyzická osoba, zadáva pri registrácii tieto údaje: Meno a priezvisko, Úplná poštovná adresa, Adresa elektronickej pošty, Telefónne číslo. Tieto informácie sú nevyhnutné pre identifikáciu kupujúceho a prípadnú komunikáciu.
 
 

Ak je kupujúci právnická osoba, zadáva pri registrácii naviac nasledujúce údaje: Názov firmy, IČO, DIČ alebo IČDPH. Tieto údaje umožňujú previesť nevyhnutné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad obvykle vyžadovaný oboma stranami, poprípade identifikovať platbu kupujúceho vykonanou bankovým prevodom.

 

Predávajúci chráni súkromné údaje kupujúceho pred zneužitím. Tieto informácie zhromažďuje, aby skvalitnil svoje služby a neposkytuje ich tretím stranám bez súhlasu kupujúceho. Používaním internetového obchodu súhlasí kupujúci so zhromažďovaním a používaním informácií o sebe i svojich nákupoch podľa vyššie uvedených pravidiel.

 
 

8. Záverečné ustanovenia 
Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.Zasielanie noviniek